z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Súdny vikár

 

ICLic. Marek TOMAGA

Narodil sa 26. 5. 1978 v Trstenej. Pochádza z Tvrdošína. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20. 6. 2009. V rokoch 2010-2013 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od 1. 7. 2013. Od 1.1.2018 bol vymenovaný za súdneho vikára.

   
   

Kancelár

 

 

PaedDr. ICLic. Jozef SKUPIN, PhD.

Narodil sa 7. 9. 1962 v Mlynčekoch pri Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval kánonické právo externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od roku 1995.

   
   

Sudcovia

 

Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.

Narodil sa 14. 10. 1960 vo Veľkej Lesnej. Na kňaza ordinovaný 14. 6. 1987 v Nitre pre Spišskú diecézu. Teologické štúdia absolvoval v Bratislave v rokoch 1982-1987, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 1992 získal licenciát z kánonického práva v Ríme (ICLic.), v roku 1997 doktorát z katolíckej teológie na RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave (ThDr.) a rektor Univerzity Komenského mu udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V marci v roku 2001 mu po úspešnom habilitačnom konaní udelil rektor UK diplom docenta v odbore Katolícka teológia (doc.) V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky na profesora (prof.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1995 - do 31.12.2017 bol súdnym vikárom. Dňa 21.3.2011 bol vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti (Mons.).

   

doc. ICDr. Miloš PEKARČÍK, PhD.

Narodil sa 26. 5. 1972 v Trstenej. Na kňaza bol ordinovaný 22. 6. 1996 v Spišskej Kapitule. Teologické štúdia absolvoval na Spišskej Kapitule, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 1999 získal licenciát z kánonické práva (ICLic.), v roku 2002 doktorát z kánonického práva (ICDr.) a rektor Katolíckej univerzity mu v roku 2004 udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 a od 11.11.2002 do 31.12.2017 bol pomocným súdnym vikárom. 20.10.2010 sa habilitoval na docenta (doc.) v odbore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku.

   

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.

Narodil sa 22. 7. 1955 v Mníšku nad Popradom. Na kňaza bol ordinovaný 17. 6. 1984 v Nitre pre službu v Spišskej diecéze. Licenciát z teológie (ThLic.) získal externým štúdiom na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove a neskôr tam získal aj doktorát z teológie (ThDr.). V roku 1994 mu Svätý Otec udelil čestný titul "Monsignor". V rokoch 1998 - 2000 externe študoval cirkevné právo na Katolíckej univerzite v Lubline a získal titul licenciát z cirkevného práva (ICLic.) V roku 2000 sa habilitoval na Trnavskej univerzite a rektor Trnavskej univerzity mu udelil diplom docenta (doc.) v odbore história. V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky na profesora (prof.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje ako sudca od roku 1992.

   

ThDr. Anton OPARTY, PhD.

Narodil sa 26. 10. 1950 v Oravskej Lesnej. Po teologických štúdiách v Bratislave bol vysvätený na kňaza 6. 6. 1976 pre službu v Spišskej diecéze. Ďalšie teologické štúdia absolvoval na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, kde získal licenciát z teológie (ThLic.). Neskôr pokračoval externou formou v teologickom štúdiu na RKCMBF UK v Bratislave kde získal v roku 2000 titul doktora teológie a rektor Univerzity Komenského mu udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). Apoštolská signatúra mu udelila dišpenz od akademického stupňa z kánonického práva na neurčitý čas. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje ako sudca od roku 1990.

   

ThDr. ICLic. Ján MARHEFKA, PhD.

Narodil sa 26. 12. 1967 v Reľove. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline a získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) V roku 2006 mu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1997.

   
   ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef ŠIMURDIAK, PhD.

Narodil sa 24. 4. 1968 v Oravskej Polhore. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval externe na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.). V roku 2006 mu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1996.

   

ThDr. ICLic. Ján KUBOŠ, PhD.

Narodil sa 28. 2. 1966 v Nižnej na Orave. Na kňaza bol vysvätený 18. 6. 1989. V rokoch 1996-1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2001.

   
  PhDr. ICDr. Dušan PARDEL, PhD.

Narodil sa 21. 1. 1974 v Trstenej. Ordinovaný bol 19. 6. 1999 v Dolnom Kubíne. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni, potom od roku 2001-2003 pracoval na Biskupskej kúrii v Spišskom Podhradí ako aktuár, neskôr ako vicekancelár. V rokoch 2003-2006 študoval kánonické právo na Inštitúte sv. Pia X. v Benátkach (Univerzita sv. Kríža), kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2006 ako sudca.

   

ICLic. Ľubomír VOJTAŠÁK

Narodil sa 25. 1. 1977 v Námestove. Pochádza z Rabčíc. Za kňaza bol vysvätený 16. 6. 2001 v Spišskej Kapitule. Teologické štúdia absolvoval na Spišskej Kapitule, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 2008 získal licenciát z kánonické práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2008.

   
 

ICLic. Jozef HOLUBČÍK, PhD.

Narodil sa 22. 9. 1980 v Dolnom Kubíne a pochádza z Oravskej Lesnej. Ordinovaný bol 23. 6. 2007 v Spišskej Kapitule. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Kežmarku, a zároveň od 1.12. 2007 ako notár na Cirkevnom súde. Potom od roku 2009-2011 pracoval na Biskupskej kúrii v Spišskom Podhradí ako vicekancelár. V rokoch 2011- 2014 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 8. 7. 2014 ako sudca.

   
   ICLic. Miroslav BALOGA

Narodil sa 1. 10. 1981 v Krompachoch a pochádza zo Spišských Vlách. Ordinovaný bol 17. 6. 2006 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Hruštíne, Tvrdošíne a Oravskej Lesnej. V rokoch 2012- 2015 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 30. 6. 2015 ako sudca.

   
 

ICLic. Peter PINCEL

Narodil sa 11. 3. 1981 v Ružomberku a pochádza z Černovej. Ordinovaný bol 18. 6. 2011 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne. V rokoch 2014- 2017 študoval kánonické právo na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 11. 9. 2017.

   

ICLic. Tomáš PAVLIKOVSKÝ

Narodil sa 4. 2. 1980 v Poprade. Ordinovaný bol 20. 6. 2009 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne, v Starej Ľubovni a v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2016-2019 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1. 7. 2019.

   
 

 ICLic. Peter MAJCHER

Narodil sa 24. 6. 1980 v Námestove a pochádza z Klina. Ordinovaný bol 18. 6. 2005 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Levoči. V rokoch 2007- 2010 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracoval v rokoch 2010 - 2015 ako obhajca zväzku. Od 1. 1. 2018 bol vymenovaný za sudcu cirkevného súdu.

   
   

Obhajcovia zväzku

 

PaedDr. ICLic. Ján STAŠÁK

Narodil sa 9. 1. 1974 v Starej Ľubovni. Ordinovaný bol 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule. V roku 2004 na Katolíckej univerzite v Lubline získal licenciát z kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2004.

   
 

ICDr. Peter JURČAGA

Narodil sa 20. 5. 1982 v Liptovskom Mikuláši a pochádza z Ľubochne. Ordinovaný bol 17. 6. 2006 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Ružomberku. V rokoch 2009- 2015 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal najskôr licenciát kánonického práva (ICLic.) a následne aj doktorát z kánonického práva (ICDr.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 23. 9. 2014 ako obhajca zväzku.

   
  Sr. JUDr. ICLic. Helena GREŠOVÁ, SCSC
   
   

Promótor spravodlivosti

 

ICLic. Ján HUDÁK

Narodil sa 19. 12. 1966 v Starej Ľubovni. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 19. 6. 1993. V rokoch 1996-1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od roku 1997.

   
   

Stáli patróni

 
 

ThLic. Karol Lev IRRGANG, PhD.

Narodil sa 6. 5. 1956 v Rudňanoch. Vyštudoval odbor Katolícka teológia ako laik. V Cirkevnom súde pracuje od 2. 5. 2011.

   
   

ICLic. Peter KANDRA

Narodil sa 22. 2. 1990 v Spišskej Novej Vsi. Ordinovaný bol 18. 6. 2016 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej vsi. V rokoch 2018-2021 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1. 12. 2021.

   

 


Notári

 

Mgr. Igor DLUGOSCH


Narodil sa 10. 11. 1972 v Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule. V Cirkevnom súde pracuje od roku 2002.

   
  Mgr. Marián JABROCKÝ
  
Narodil sa 15. 5. 1978 v Poprade. Za kňaza bol vysvätený 15. 6. 2002 v Spišskej Kapitule. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 ako notár.
   
 

ThLic. Ing. Martin KAKALEJ, PhD.

Narodil sa 5. 7. 1977 v Krompachoch. Pochádza z Gelnice. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20. 6. 2009. V Cirkevnom súde pracuje od 1. 7. 2010 ako notár.

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info