z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

STIAHNI krátku verziu o odpustkoch


Z Božej milosti a na základe listu Apoštolskej penitenciárie Prot. N. 904/16/I, môžu veriaci počas Jubilejného roka Sv. Martina (XI/2016 – XI/2017), získať raz za deň a len v určené dni, (vo štvrtok pred prvým piatkom a na prvý piatok v mesiaci) úplné odpustky spojené s Jubilejným rokom Sv. Martina. Získať ich môžu veriaci len pre seba alebo, na spôsob príhovoru pre duše v očistci. 

Podmienky pre zdravých: 

1. Veriaci, ktorým nebráni staroba alebo choroba, po splnení obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza) môžu získať úplné odpustky:

a, ak na prvý piatok v mesiaci, navštívia formou púte [púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru, pripomína pozemské putovanie veriacich do neba a je charakteristický duchom modlitby, obety a lásky. (por.: KKC 1438, 2691)] (vnútorne spojení s cieľmi už ukončeného Svätého roka milosrdenstva) [ciele Svätého roka milosrdenstva: Stretnutie sa veriacich s opravdivým Božím milosrdenstvom a upevnenie ich viery, aby sa svedectvo ich viery stalo účinnejším. (por.: Francesco, Lettera del Santo Padre con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 13.10.2015.)] spišský katedrálny chrám alebo iný kostol zasvätený úcte sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol (nie kaplnku) a tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku. [Posvätný obrad: verejné liturgické slávenia ako sviatosti - sv. omša, krst, sv. spoveď, verejná Eucharistická poklona...; Nábožný skutok: osobné nábožný úkony konané s vierou: modlitba, osobná adorácia, pobožnosti...] 

b, alebo ak krátko predtým (vo štvrtok pred prvým piatkom) [ide o úmysel diecézneho biskupa, ktorý vychádza z toho, že: „v našich farnostiach je zvykom vykladať Oltárnu sviatosť na prvý piatok v mesiaci alebo vo štvrtok pred prvým piatkom.“ (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.11)] určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Najsvätejšej Panny a sv. Martina. 

Podmienky pre starých a chorých: 

2. Veriaci, ktorým bráni staroba alebo choroba, získajú úplné odpustky ak si so srdcom odvráteným od každého hriechu vzbudia úmysel získať úplné odpustky (spojené s Jubilejným rokom sv. Martina), ak je to možné, splnia i tri obvyklé podmienky a najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami [myslia sa tým jubilejné slávenia, ktoré sú zamerané na získanie úplných odpustkov spojených s Jubilejným rokom, čiže slávenia vykonávané na vo štvrtok pred prvým piatkom a na prvý piatok v mesiaci], recitujú vyššie uvedené prosby [myslia sa tým vyššie uvedené modlitby: Modlitba Pána, Vyznanie viery a vzývanie Najsvätejšej Panny a sv. Martina], obetujúc Bohu svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života. 

Doplňujúce informácie: 

Čo je to „forma putovania“?

            Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru, pripomína pozemské putovanie veriacich do neba a je charakteristický duchom modlitby, obety a lásky. (por. KKC 1438, 2691) 

Ktoré sú to tie vyššie uvedené prosby?

            Myslia sa tým vyššie uvedené modlitby: Modlitba Pána, Vyznanie viery a vzývanie Najsvätejšej Panny a sv. Martina. 

Čo presne znamená „krátko pred tým...“?

            Túto otázku vysvetľuje článok Pobožnosti zamerané na získanie úplných odpustkov na strane 11 v Manuáli k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina.  Vychádza sa z toho, že: „V našich farnostiach je zvykom vykladať Oltárnu sviatosť na prvý piatok v mesiaci alebo vo štvrtok pred prvým piatkom.“ Čiže v tomto zmysle, fráza „krátko pred tým znamená štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci. 

Prečo majú veriaci vykonávať dekanátne púte do diecéznej katedrály sv. Martina v 3 sobotu v mesiaci, keď počas tejto púte nemôžu získať úplné odpustky spojené s Jubilejným rokom sv. Martina?

            Cieľom organizovania spomínaných dekanátnych pútí nie je v prvom rade získať úplné odpustky, „ale upevniť vo farnostiach puto spoločenstva, ktoré vytvárame ako jedna diecézna rodina, ako miestna Cirkev.“ (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.6.) Získanie úplných odpustkov inými, Cirkvou stanovenými spôsobmi sa tu nevylučuje. 

Jubilejnými sláveniami ktoré sa spomínajú v podmienkach pre získanie úplných odpustkov u chorých, sa myslia všetky slávenia týkajúce sa Jubilejného roku sv. Martina, alebo len tie, ktoré sa vykonávajú na prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci?

            Myslia sa tým jubilejné slávenia, ktoré sú zamerané na získanie úplných odpustkov spojených s Jubilejným rokom, čiže vykonávané na prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci.

 

Treba pamätať na to, že získavanie úplných odpustkov v Jubilejnom roku Sv. Martina nie je jediný, ale len jeden z viacerých cieľov tohto jubilejného roku:

 

Ciele Jubilejného roka  sv. Martina: 

·        Aby sa medzi veriacimi pozdvihla spásna úcta k nebeskému patrónovi svätému Martinovi.

·        Aby sa na príhovor sv. Martina výraznejšie formoval život veriacich podľa evanjelia.

·        Aby sa tým, ktorí sa zúčastnia na sláveniach spojených s Jubilejným rokom sv. Martina, ešte hojnejšie otvoril poklad Božej milosti - skrze získanie úplných odpustkov (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.8.) 

 Vypracoval: ThLic. František Fudaly

 

Dôležité usmernenia ohľadom získania úplných odpustkov: 

CIC, Kán. 994 - Každý veriaci môže získať tak čiastočné, ako aj úplné odpustky buď pre seba, alebo ich venovať zomrelým na spôsob prosebnej modlitby. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000) s. 13, P 3) 

Ako čiastočné, tak aj úplné odpustky, môžu byť vždy aplikované pre zosnulých, na spôsob príhovoru. (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 86, P 3) 

V jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra môže získať veriaci, ktorý v týchto dňoch zbožne navštívi cintorín a pomodlí sa, aj keď len vnútorne za zosnulých, úplné odpustky iba pre duše v očistci. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 58, čl. 29) 

§ 2 Veriacemu, ktorému chýba kňaz, ktorý by ho zaopatril sviatosťami (...) svätá matka Cirkev taktiež udeľuje úplné odpustky pre okamih smrti, za predpokladu, že je náležite disponovaný a že sa počas svojho života zvykol modlievať. V tomto prípade, Cirkev nahradzuje tri obvyklé podmienky pre získanie úplných odpustkov. 

§ 5 Veriaci nech sú počas katechéz vhodným spôsobom často informovaní o tomto spasiteľnom rozhodnutí Cirkvi. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 42-43, čl. 12, §2, §5; s. 89, P 18) 

Podmienke modlitby na úmysel Najvyššieho veľkňaza sa zadosťučiní, keď sa na jeho úmysel recituje jeden Otčenáš a jeden Zdravas. Jednotliví veriaci však môžu celkom slobodne recitovať akúkoľvek inú modlitbu, podľa toho ako to zodpovedá ich zbožnosti. (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 87, P 10)

 

Najbežnejšie možnosti získania úplných odpustkov každý deň: 

1) kto sa pomodlí štvrtinu celého posvätného ruženca (napríklad ruženec svetla) a rozjíma o jeho tajomstvách v rodine, v komunite alebo v kostole;

2) kto sa pomodlí posvätný ruženec so Svätým Otcom pri priamom prenose rozhlasom alebo televíziou;

3) kto aspoň pol hodiny koná poklonu/adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou;

4) kto sa pomodlí krížovú cestu;

5) kto aspoň pol hodiny číta alebo počúva Sväté písmo (schválené kat. Cirkvou); (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 38-60.) 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info